Darmowa wycena

Blog

Zakup nieruchomości przez cudzoziemca – miniprzewodnik

29 grudnia 2022

Prawo

W Polsce każdy cudzoziemiec ma prawo do zakupu nieruchomości, jednak po spełnieniu kilku kluczowych warunków. Należy do nich m.in. uzyskanie pozwolenia na zakup, a czasem także zdolność do wykazania stałego, regularnego dochodu. Czy cały proces zakupu przebiega tak samo, jak w przypadku polskiego obywatela? Oto najważniejsze informacje na temat takich transakcji!

Kto potrzebuje specjalnego zezwolenia i gdzie je zdobyć?

Cudzoziemiec może zakupić nieruchomość w Polsce po uzyskaniu stosownego zezwolenia. Ta reguła dotyczy głównie osób spoza tzw. Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii, np. obywateli Ukrainy, Rosji czy Białorusi. Bez specjalnego dokumentu o zakup mieszkania czy domu mogą ubiegać się zatem mieszkańcy:

 • krajów Unii Europejskiej;
 • Lichtensteinu;
 • Islandii;
 • Szwajcarii;
 • Norwegii.

Ten przywilej dotyczy ich bez względu na typ nieruchomości – mogą swobodnie nabywać nie tylko domy, mieszkania czy lokale użytkowe, ale także grunty leśne i rolne. Warto zaznaczyć, że przedsiębiorcy spoza tych krajów, ale z siedzibą w jednym z państw unijnych również nie potrzebują zezwolenia na zakup nieruchomości.

Zezwolenie można uzyskać na podstawie stosownego wniosku złożonego do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Co istotne, cała procedura może zostać zrealizowana albo listownie albo osobiście w urzędzie.

Zezwolenie na zakup – wyjątki od reguły

Cudzoziemiec, niezależnie, z jakiego kraju pochodzi, nie potrzebuje specjalnego zezwolenia, jeśli chce nabyć:

 • mieszkanie składające się z pokoi oraz pomieszczeń pomocniczych, np. kuchni, łazienki, mającego zapewnić warunki mieszkaniowe;
 • nieruchomość, ale mieszka w Polsce co najmniej 5 lat od uzyskania zezwolenia na pobyt stały lub na pobyt rezydenta długoterminowego UE;
 • lokal lub udział w lokalu z przeznaczeniem na garaż;
 • nieruchomości, które wejdą w skład wspólnoty majątkowej po zawarciu związku małżeńskiego przez cudzoziemca z obywatelem Polski; tu jednak warunkiem jest przebywanie w Polsce co najmniej dwa lata od uzyskania pozwolenia na pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego UE;
 • nieruchomość jako wierzyciel hipoteczny (bank).

Zakup nieruchomości przez cudzoziemca – warunki

MSWiA zezwala na nabycie nieruchomości w Polsce pod dwoma warunkami. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca nie wywoła zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego, ale zakup nie może także przynosić szkody polityce społecznej i zdrowiu danego społeczeństwa. Drugi warunek to konieczność wykazania przez obcokrajowca swojej więzi z Polską. Co to dokładnie oznacza? W rozumieniu MSWiA za więź taką uznaje się:

 • posiadanie zezwolenia na pobyt;
 • wykazanie polskiej narodowości lub polskiego pochodzenia;
 • zawarcie małżeństwa z obywatelem Polski;
 • wykazanie członkostwa w organie zarządzającym osobą prawną spółką handlową nieposiadającą osobowości prawnej z siedzibą w Polsce, lecz nadzorowaną przez osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego, bądź spółki z siedzibą za granicą.

Wniosek o zezwolenie na zakup nieruchomości – gdzie go złożyć?

Starając się o zakup nieruchomości w Polsce, wniosek z niezbędnym dokumentami najlepiej  złożyć w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, które ma swoją siedzibę w Warszawie. Aby przygotować wniosek, osoba fizyczna bez polskiego obywatelstwa powinna dysponować:

 • uwierzytelnioną kopią dokumentu potwierdzającego tożsamość;
 • odpisem z księgi wieczystej;
 • wyrysem z mapy ewidencyjnej;
 • wypisem z rejestru gruntów;
 • dokumentem potwierdzającym podstawę zmian oznaczenia nieruchomości;
 • decyzją o warunkach zabudowy;
 • zaświadczeniem o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS;
 • wypisem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
 • potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej na wydanie decyzji;
 • oświadczeniem zbywcy wyrażające wolę zbycie nieruchomości cudzoziemcowi;
 • dokumentami potwierdzającymi więzi cudzoziemca z Polską.
 • dokumentem potwierdzającym źródło pochodzenia środków finansowych na zakup nieruchomości.

Co istotne, wszystkie dokumenty w języku obcym powinny zostać przetłumaczone na język polski i poświadczone przez tłumacza przysięgłego.

Jeśli jako cudzoziemiec chcesz nabyć nieruchomość w Polsce, rozważ wsparcie doświadczonego pośrednika w tej branży. Jego wskazówki pomogą ci uniknąć ewentualnych nieścisłości prawnych.